Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών του διαδικτυακού τόπου https://gr.babor.com, τηρώντας τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο επισκέπτης - χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών φορμών που επισημαίνονται με αστερίσκο, ώστε η Εταιρία να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

 

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να παρέχει αιτηθείσες από τον χρήστη υπηρεσίες, να επικοινωνεί με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες και να στέλνει στους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς από μέρους της Εταιρίας προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα με τα στοιχεία του ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ως άνω επεξεργασία τους. Σε περιπτώσεις διαγωνισμών η λίστα με το όνομα, επίθετο και έπαθλο του κάθε νικητή θα δημοσιοποιείτε σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο χρήστης - συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία όπως προβλέπεται κατωτέρω.

 

Αποδέκτες των Δεδομένων και Σκοπός Διαβίβασης

Η Εταιρία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους της, σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εντός ή εκτός της χώρας κατοικίας των χρηστών, για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους. Η Εταιρία και τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα στα γραφεία τους ή στους διακομιστές τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα δεδομένα αυτά απόρρητα.

Κατά κύριο λόγο η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρία ενδέχεται όμως να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε διακομιστές συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όταν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα διεθνώς, η Εταιρία φροντίζει ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συνάπτοντας για παράδειγμα συμφωνίες προστασίας δεδομένων που εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων τηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας αυτών. Με την υποβολή των προσωπικών του δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ανωτέρω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Η Εταιρία και τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, έχουν επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες δημόσιες αρχές ή σε άλλα πρόσωπα προς συμμόρφωση με τυχόν δικαστική απόφαση ή νόμιμη διαταγή και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Συναίνεση Χρήστη – Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους, καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας στο τηλέφωνο 2310332300 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Με τους παρόντες όρους γνωστοποιούνται στους επισκέπτες-χρήστες τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως προβλέπονται στα άρθρα 11 – 13 του Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ο χρήστης συναινεί στην αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω e-mail από την Εταιρία σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τυχόν προσφορές. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του στην Εταιρία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της αποστολής αυτών των ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.